ประชาชนสามารถใช้ QR code รายงานข้อมูลด้วยตนเอง

ข้อมูลข่าวสาร

  • สูงสุด
ตัวอย่างแบบคัดกรอง

Category: Knowledgebase

แบบคัดกรองเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าจังหวัดสุรินทร์

Category: Knowledgebase

เอกสารอ้างอิง

Category: Knowledgebase

การแบ่งกลุ่ม ระดับความรุนแรงของกลุ่มเสี่ยง

Category: Knowledgebase

ความเป็นมา ของ Surin COVID-19 Alert

Category: เกี่ยวกับ Surin COVID-19 Alert

แบบคัดกรองเฝ้าระวังผู้เดินทางชาวต่างชาติ

Category: Knowledgebase