ความเป็นมา ของ Surin COVID-19 Alert

สืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในทุกพื้นที่ทั่วโลก ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง

ท่าน ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จึงต้องการให้มีการใช้เทคโนโลยีด้าน IT มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสตัวนี้ในจังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์

คณะทำงานจึงได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบาด ตัวแทนภาคเอกชน และผู้มีประสบการณ์ด้าน IT มาร่วมปรึกษาหารือ เพื่อสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมา

โดยมอบหมายให้ พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) และนายวีระศักดิ์ แก้วกาญจน์ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) จากโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นผู้นำทีมในการพัฒนาเครื่องมือ และได้สำเร็จออกมาเป็น โปรแกรม Surin COVID-19 Alert (www.covidalert.net) ซึ่งในระหว่างการพัฒนาได้รับการสนับสนุน เป็นอย่างดีจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์

โปรแกรม Surin COVID-19 Alert (www.covidalert.net) ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการและเริ่มใช้งานจริง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อม และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลระดับอำเภอทั้ง 17 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ ได้รับความความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารและผู้จัดการข้อมูลจากทุกอำเภอ ในการอบรม การเป็นครู ก. ในการใช้โปรแกรมให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน อสม. และประชาชนทั่วไปที่มีความพร้อมในการนำข้อมูลเข้าระบบด้วยตนเอง

ทำให้จังหวัดสุรินทร์ มีข้อมูล COVID-19 ที่มีความแม่นยำสูง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เป็นปัจจุบัน (Real time) ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้ใช้ข้อมูลที่ชัดเจนในชุดเดียวกัน ประกอบการพิจารณา บูรณาการการจัดการกับปัจจัยด้านอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการควบคุมมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานทำงานง่าย สะดวก มีแนวทางการจัดการที่สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันในทุกภาคส่วน สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดความสูญเสียจากการติดเชื้อได้อย่างมาก 

นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดโปรแกรม ให้สามารถใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาด้านอื่นๆของจังหวัดสุรินทร์ ต่อไปในอนาคตด้วย ไม่จำกัดเฉพาะการควบคุมโรคเท่านั้น

คุณลักษณะเด่นของ โปรแกรม Surin COVID-19 Alert (www.covidalert.net)

  • เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น เข้าถึงได้จากสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • ใช้งานง่ายผ่าน โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี
  • สามารถนำเข้าข้อมูลเพื่อการควบคุมโรค ได้จากหลายช่องทาง
  • มีระบบรายงานสาธารณะ สำหรับบุคคลทั่วไป
  • มีระบบรายงานเฉพาะ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
  • มีระบบรายงานรวบยอดสำหรับผู้บริหาร
  • มีระบบเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกผู้จัดการข้อมูล
  • ผู้ดูแลข้อมูลสามารถส่งออกข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ จัดรูปแบบนำเสนอตามมุมมองที่ต้องการ
  • มีระบบจำกัดการเข้าถึง เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ลิงค์ตัวอย่างโปรแกรม

ภาพตัวอย่างการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และออกแบบนำเสนอตามมุมมองที่ต้องการ

 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน ที่ทำงานหนักอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่ไม่อาจกล่าวถึงได้ครบทุกท่านในที่นี้

ผลงาน ณ 13/05/2563 14:27 น.

ท่านได้ช่วยกันบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังเข้าระบบ  59,464 รายแล้ว

ท่านเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ภารกิจดำเนินต่อไป เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ของชาวสุรินทร์อย่างแท้จริง

Article Details

Article ID:
6
Rating: