การแบ่งกลุ่ม ระดับความรุนแรงของกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มที่ 1 สีเขียว รุนแรงน้อย 

-กลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่ต่างๆนอกจังหวัดสุรินทร์ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ,

-กลุ่มที่ไม่มีไข้

กลุ่มที่ 2 สีเหลือง รุนแรงปานกลาง 

-กลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงทั้งคนไทยและคนต่างชาติ,

-กลุ่มผู้ทำงาน/อาศัย และเดินทางไปในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ

-กลุ่มที่มีไข้

กลุ่มที่ 3 สีส้มรุนแรงมาก  

-ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย

-เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ได้แก่ กลุ่มสนามมวย, กลุ่มสถานบันเทิง, กลุ่มผู้ร่วมพิธีทางศาสนา

 กลุ่มที่ 4 สีแดง รุนแรงมากที่สุด

- ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ/กลุ่มป่วย

 

Article Details

Article ID:
5
หน่วยงาน:
Rating: